ÖĞRETMEN ADAYLARININ KATI ATIK KİRLİLİĞİ BAĞLAMINDA ÇEVRESEL FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİ

Dr.Mehmet Cici, Dr. Nurettin Şahin
Dr. Hasan Şeker, Dr. İzzet Görgen,
Dr. Sabahattin Deniz
Muğla Üniversitesi

Özet

Çevre eğitiminin temel amacı, bilişsel düzeyde insanın doğaya bakışı, tutum ve ilişkisinin, çevreye zarar vermeyen davranışları üretecek şekilde düzenlenmesidir. Çevre eğitimi zengin örneklerle desteklenmiş ve teorik arka planı da olan bir bilgi transferi ile gerçekleştirilmelidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının çevreye yönelik farkındalıklarını ve çevresel bilgi düzeylerini belirlemektir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 13 maddeden oluşan Likert tipi çevresel farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Dört boyutlu olan bu ölçek 216 katılımcıya uygulanmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan anket tüm katılımcılara uygulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının çevresel farkındalıklarının organik atıklar ve paketleme konularını içeren sorularda “orta” düzeyde, geri dönüşüm ve atık azaltma boyutlarında ise “iyi” düzeyde olduğunu göstermektedir. Yüzdelik frekans sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının, katı atık kirliliği ile ilgili konularda bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Atık azaltılması alt boyutu ile cinsiyet arasında t-testi sonuçlarına göre bayanlar lehine farklılıklar görülmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonucuna göre ölçek toplam puanları öğrencilerin kayıtlı oldukları programlara göre değişim göstermektedir. Çevresel farkındalık ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma görülmemektedir. Yaşam mekanı ile çevre farkındalıkları arasında apartman dairesinde oturanlar lehine farklılıklar görülmektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen adayı, çevre eğitimi, katı atık kirliliği, çevre bilinci, çevresel farkındalık

TAM METİN