LİSE BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA OKUL DÜZEYİNDE GÖRÜLEN FARKLILIKLAR

Dr. Ebru Öztürk Akar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı desteğiyle lise biyoloji dersi öğretim programının ülke genelinde uygulanışını tanımlamak ve bu süreçte bölge, okul ve sınıf düzeyinde etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma dahilinde elde edilen bulguların bir bölümü rapor edilmektedir. Çalışmanın amacı öğretim programının uygulamasında okul düzeyinde görülen farklılıkların ve bu farklılıkların temel nedenlerinin belirlenmesi ve öğretim sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır. Çalışmaya yön veren araştırma sorusunu yanıtlamak amacıyla tarama modeli kullanılmış, onbeş il genelinde genel, özel/vakıf ve Anadolu liselerinde çalışmakta olan 685 biyoloji öğretmeninden derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim araç ve gereçleri, derslerde laboratuvar çalışmalarını hangi sıklıkla gerçekleştirdikleri ve bu çalışmalar sırasında izledikleri yöntemler ve biyoloji öğretimi sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi toplanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket yardımıyla toplanan nitel ve nicel verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi teknikleri, betimleyici ve yordayıcı istatistikler kullanılmış, programın uygulanışı genel, özel/vakıf ve Anadolu liseleri düzeyinde karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları, programın uygulanışının okul türlerine bağlı olarak farklılıklar gösterdiğine işaret etmiştir. Genel olarak, okulların mevcut durum ve koşullarının programın hedeflendiği biçimde uygulanabilmesi için uygun olmadığı ve farklı türde okullarda çalışan öğretmenlerin benzer olanaklara sahip olmadıkları belirlenmiştir. Hedeflenen oluşturmacı yaklaşımların uygulanabilmesi için okulların olanaklarının iyileştirilmesi ve araç ve gereç konusunda desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğretim programı uygulaması, okul türleri, biyoloji eğitimi.

TAM METİN