İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU
I. KADEMEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Dr.Hasan Gürgür
Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr.Gönül Akçamete
Ankara Üniversitesi
Dr.Sezgin Vuran
Anadolu Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ilköğretim birinci kademe eğitim programının işitme engelli öğrencilere uygulanmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırma, işitme engelli öğrenciler okulunda görev yapan 9 öğretmen ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Görüşme verileri tümevarım analizi tekniği ile çözümlenmiş ve temalar oluşturulmuştur. Öğretmenlerin, ilköğretim programının işitme engelli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamadığını ve öğrencilerin performanslarına göre bireyselleştirilmesi gerektiğini belirttikleri bulunmuştur. Öğretmenler ilköğretim programının işitme engelli öğrencilere uygulanmasında güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler tarafından ifade edilen başlıca güçlükler eğitim materyali, eğitim ortamı ve yöneticilerinin özel eğitim alanındaki bilgi yetersizlikleridir. Bulgular ayrıca öğretmenlerin diğer öğretmenlerden, ailelerden, yöneticilerden, üniversitelerden ve MEB’den farklı beklentileri olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak, öğretmenler ilköğretim programının daha etkili uygulanması için birkaç öneride bulunmuşlardır. En göze çarpan önerilerden biri özel eğitim okullarında ilköğretim programının uygulanmasına rehberlik edebilecek eğitimli, bilgili ve deneyimli en az bir uzmanın olmasıdır.

Anahtar Sözcükler

İşitme engelli çocuklar, eğitim programı, öğretmen görüşleri ve nitel araştırma.

TAM METİN